Metric to Imperial
    kilometres to miles                
    metres to feet                          
    centimetres to inches           
    litres to pints                           
    kilograms to pounds              
    celcius to fahrenheit              
Imperial to Metric
    miles to kilometres                
    feet to metres                          
    inches to centimetres            
    pints to litres                           
    pounds to kilograms              
    fahrenheit to celcius